extranummer3

Extranummer 3: Rombout Nijssen & Raf Van Laere, Klinkende munt. Muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437-1552. Hasselt, 2003, 320 blz., met talrijke afbeeldingen. Prijs: binnenland 19,83 €, buitenland 22,31 € (inclusief BTW en verzending). In een inleidend hoofdstuk worden de bronnen voor de geschiedenis van de (Limburgse) muntcirculatie beschreven en het belang daarin van een Sint-Truidense bundel met Luikse wisselkoersen toegelicht. Daarna volgen de tekstuitgave van de documenten uit de Sint-Truidense bundel en een analytische index op die documenten, geïllustreerd met talrijke afbeeldingen uit Joost Lambrecht, Le Billon d'aur et d'argent (Gent, 1552).

 

Oorkonden

Extranummer 5: Theo Coun, Oorkonden van de graven van Loon. Deel 2. Oorkonden van Arnold IV en Jan (1227-1278). Hasselt, 2019. Prijs (inclusief 6% BTW) 15,00 € + postkosten.

 

 

Extranummer 6: Theo Coun, De datering van de oudste Nederlandse evangeliënvertaling. Oudnederlands of Vroegmiddelnederlands? Hasselt, 2019. Prijs (inclusief 6% BTW) 9,00 € + postkosten.

 

Samenvatting

De oudste Nederlandse vertaling van de vier evangeliën is volledig bewaard gebleven in drie Middelnederlandse handschriften. Zij werden tussen 1325 en 1400 geschreven en zijn sinds de 19de eeuw in het bezit van bibliotheken in Brussel, Sint-Petersburg en Wenen. Waarschijnlijk is het Brusselse handschrift een bewerking van dat in Sint-Petersburg. De Weense codex is vermoedelijk een afschrift van een verloren handschrift. De geschiedenis van de drie handschriften is nauw verbonden met het kartuizerklooster in Herne ten zuiden van Brussel. Een kartuizer van dat klooster, de zogenaamde Tweede Partie-kopiist, heeft in het Brusselse en Sint-Petersburgse handschrift correcties aangebracht en hij is eveneens de kopiist van het Weense handschrift. Een andere monnik uit Herne, de zogenaamde Necrologium-kopiist, heeft op zijn beurt het afschrift van zijn medebroeder in het Weense handschrift gecorrigeerd.

C.C. de Bruin (1905-1988) meende in 1935 dat in het Nederlandse taalgebied eerst een Latijnse evangeliënharmonie vertaald werd. Aan die vertaling werden de perikopen van de misliturgie ontleend. Daarna zou rond 1390 een volledige vertaling van de vier evangeliën tot stand gekomen zijn. In 1993 heeft Theo Coun in een artikel de chronologie van De Bruin omgekeerd. Eerst werden de vier evangeliën vertaald en uit deze vertaling werden de liturgische perikopen overgenomen. Met behulp van de tekst van de vier evangelïen werd een Latijnse harmonie vertaald. Op basis van deze nieuwe chronologie werd geconcludeerd dat de vertaling van de vier evangeliën uit de periode 1250-1275 dateert.

Volgens de chronologische indeling van de middeleeuwse Nederlandse taalgeschiedenis onderscheidt men drie periodes: de Oudnederlandse (500-1150) met de psalmenvertaling en het lofvers uit Munsterbilzen, de Vroegmiddelnederlandse (1200-1300) met het Glossarium Bernense, de Regel van de Gentse leprozerij en het Luikse Leven van Jezus en de Middelnederlandse (1300-1450) met het Brusselse, Sint-Petersburgse en Weense handschrift. De tussenperiode 1150-1200 vormt de overgang van Oudnederlands naar Vroegmiddelnederlands. De vertaling van de vier evangeliën vertoont een aantal kenmerken die niet met een datering tussen 1250 en 1275 te verzoenen zijn. Daarom worden in dit boek acht kenmerken onderzocht, die kunnen bewijzen dat de vier evangeliën al in het begin van de Vroegmiddelnederlandse periode en mogelijk zelfs in de Oudnederlandse periode vertaald werden. Vier van die kenmerken zijn de vertaling van het participium praesens, van de losse ablatief en van de deponente werkwoorden en de zogenaamde glossarium-vertalingen. Zij worden ook aangetroffen in de Oudhoogduitse evangeliënharmonie (825-850), in de Monseer Fragmente van het evangelie van Mattheus (800-825) en in de fragmenten van de Oudalemannische vertaling van de psalmen (9de eeuw). Deze vier kenmerken die de vertaling met Oudduitse teksten gemeenschappelijk heeft, komen na 1200 in ons taalgebied niet meer voor en bijgevolg moet de vertaling ouder zijn. Maar er is geen enkel criterium waarmee men kan bepalen in welke periode tussen 800 en 1200 de vertaling ontstond. 

 

Zusammenfassung

Die älteste niederländische Übersetzung der vier Evangelien ist vollständig in drei mittelniederländischen Handschriften überliefert worden. Sie wurden zwischen ca. 1325 und ca. 1400 geschrieben und sind seit dem 19. Jahrhundert im Besitz von Bibliotheken in Brüssel, Sankt Petersburg und Wien. Wahrscheinlich ist die Brüsseler Handschrift eine Bearbeitung von der in Sankt Petersburg. Der Wiener Kodex ist vermutlich die Abschrift einer verschollenen Handschrift. Die Überlieferungsgeschichte der drei Handschriften ist eng mit der Kartause im südlich von Brüssel liegenden Herne verbunden. Ein Kartäuser dieses Klosters, der sogenannte Tweede Partie-kopiist, hat in den Brüsseler und Sankt Petersburger Handschriften Korrekturen angebracht; außerdem ist er der Kopist der Wiener Handschrift. Ein anderer Mönch aus Herne, der sogenannte Necrologium-kopiist, hat seinerseits die Abschrift seines Ordensbruders in der Wiener Handschrift korrigiert.

C.C. de Bruin (1905-1988) war im Jahre 1935 der Meinung, im niederländischen Sprachraum sei zunächst eine lateinische Evangelienharmonie übersetzt worden. Dieser Übersetzung seien die Perikopenabschnitte der Messeliturgie entnommen worden. Danach sei um etwa 1390 eine vollständige Übersetzung der vier Evangelien entstanden. Im Jahre 1993 hat Theo Coun in einem Aufsatz die Chronologie von De Bruin umgekehrt. Zuerst entstand die Übersetzung der vier Evangelien; dieser Übersetzung wurden die liturgischen Perikopen entnommen und der Text der vier Evangelien war die Grundlage für die Übersetzung einer lateinischen Evangelienharmonie. Aus dieser neuen Chronologie folgerte man, dass die Übersetzung der vier Evangelien aus der Zeit 1250-1275 stammt.

Die zeitliche Gliederung teilt die mittelalterliche niederländische Sprachgeschichte in die altniederländische Zeit (500-1150) mit der Psalmenübersetzung und dem Lobvers aus Munsterbilzen, die frühmittelniederländische Periode (1200-1300) mit dem Glossarium Bernense, der Regel des Genter Leprosoriums und dem Lütticher Leven van Jezus und die mittelniederländische Zeit (1300-1450) mit der Brüsseler, Sankt Petersburger und Wiener Handschrift. Die Zwischenperiode 1150-1200 bildet den Übergang vom Altniederländischen zum Frühmittelniederländischen. Die Übersetzung der vier Evangelien weist eine Anzahl von Besonderheiten auf, die nicht mit einer Datierung zwischen 1250 und 1275 in Einklang zu bringen sind. Deshalb werden in diesem Buch acht Eigentümlichkeiten untersucht, die beweisen können, dass die vier Evangelien schon am Anfang der frühmittelniederländischen Zeit und möglicherweise sogar in der altniederländischen Periode übersetzt wurden. Vier dieser sprachlichen Merkmale sind die Übersetzung des Partizips Präsens, des Ablativus absolutus, der Verba deponentia und die sogenannten Glossarübersetzungen. Sie finden sich auch in der althochdeutschen Evangelienharmonie (825-850), in den Monseer Fragmenten des Matthäusevangeliums (800-825) und in der altalemannischen Psalmenübersetzung (9. Jahrhundert). Diese vier Besonderheiten, die die Übersetzung mit althochdeutschen Texten gemeinsam hat, kommen in unserem Sprachgebiet nach dem Jahre 1200 nicht mehr vor; demzufolge muss die Übersetzung älter sein. Es gibt aber kein einziges Kriterium, mit dem man feststellen könnte zu welcher Zeit zwischen 800 und 1200 die Übersetzung entstanden ist.

 

Summary

The oldest Dutch gospel translation has been preserved in full in three Middle Dutch manuscripts. Written between c. 1325 and c. 1400, the manuscripts have since the 19th century  been kept in institutional libraries in Brussels, St Petersburg, and Vienna. The Brussels manuscript is believed to be an edited copy of the manuscript in St Petersburg, whereas the Viennese codex is assumed to be copied from a now lost manuscript. The history of the three is closely affiliated to Herne Charterhouse, some thirty kilometres to the south of Brussels. Particularly, one of the monastery’s inhabitants, the so-called Tweede Partie-kopiist (Scribe of the Tweede Partie), copied the Viennese manuscript, while he also added marginal additions and corrections to the Brussels and St Petersburg manuscripts. Another monk from Herne, the so-called Necrologium-kopiist (Necrology Scribe), improved the text of the Viennese manuscript that was copied by his fellow monk.

In 1935, C. C. de Bruin (1905-1988) posed that the first gospel text available in Dutch was a translation of a Latin gospel harmony. Pericopes from the liturgy were subsequently taken from this translation. Near the end of the fourteenth century, a full translation of the four gospels was finally realized, De Bruin concluded. This chronology was reversed, however, in an article by Theo Coun, published in 1993. The article shows that the four gospels emerged first, as an independent translation, which then became a source for the liturgical pericopes. On the basis of the full gospels the Middle Dutch harmony was created. This new chronology indicates, Coun poses, that the translation of the four gospels dates back to at least around the middle of the thirteenth century.

The chronology of medieval Dutch language history distinguishes three periods. First, there is Old Dutch (500-1150), a period from which the translation of the Psalms as well as the Munsterbilzen “praise verses” date. Second, during the Early Middle Dutch period (1200-1300) such texts as the Glossarium Bernense, the Rule of the Ghent leprosy hospital, and the Liège Leven van Jezus (The Liège Diatessaron or Life of Jesus) were produced. Third, the Middle Dutch period is distinguished (1300-1450), which is when the Brussels, St Petersburg and Vienna manuscripts were produced. While the original translation of the four gospels in these manuscripts can be placed in 1250-1275, the text in the surviving manuscripts shows peculiarities that do not conform to the Early Middle Dutch period. This book focuses on eight such features and suggests that the four gospels were translated as early as the beginning of the Early Middle Dutch period, perhaps even in the Old Dutch period. These features include the translation of the participium praesens, the ablativus absolutus and the verba deponentia, and the so-called “glossary” translations. All of these are also found in the Old High German gospel harmony (825-850), in the so-called “Monseer Fragmente” of the gospel of Matthew (800-825), and in sections of the Old Alemannic translation of the psalms (9th Century). Moreover, the features no longer appear in the Dutch-speaking area after 1200. This study claims, that the Middle Dutch gospel translation must date back to an earlier period. Unfortunately, there is no data available that could help determine precisely when between 800 and 1200 the translation was created.